งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง・อัพเดทล่าสุดในปี 2023

คุณกำลังอ่าน: “งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 1,680,000 ครั้ง/เดือน. วันนี้ sufn.info จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ในบทความนี้

Contents

ผลการค้นหาของ Google:

ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมป้องกัน – บทความวิจัย

โดย TP Sub-district — โดย TP Sub-districtการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง. ที่ผ่านมา พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรม. ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศึกษา …. => อ่านเลย

บทความวิจัย การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง … – ThaiJO

โดย K Phinyo · 2015 · อ้างโดย11 — โดย K Phinyo · 2015 · อ้างโดย11*. การวิจัยนี้สนับสนุนโดย 1) กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย. ขอนแก่น 2) กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ คณะ …. => อ่านเลย

ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง – ThaiJO

โดย N Paksee · 2016 · อ้างโดย3 — โดย N Paksee · 2016 · อ้างโดย3จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า โปรแกรม. ที่ใช้สอนญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้. และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่.. => อ่านเลย

ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย ด้วยโรค …

โดย B Thongthawee · อ้างโดย4 — โดย B Thongthawee · อ้างโดย4การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรค. หลอดเลือดสมองที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็น …. => อ่านเลย

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จาก …

โดย S Rojana · 2020 — โดย S Rojana · 2020การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ศึกษา. สถานการณ์ พัฒนารูปแบบการพยาบาล ทดลอง. ใช้รูปแบบ และศึกษาผลลัพธ์การใช้รูป …. => อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแล – ThaiJO

โดย P Raetong — โดย P Raetongการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล …. => อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ําในโรงพยาบาลในผู้ป่วย … – บทวิจัย

บทคัดย่อ. การกลับเข้ามารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคัญ ส่งผลกระทบ ต่อผู้ป่วย. ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ …. => อ่านเพิ่มเติม

บทความวิจัย (Research article) – ThaiJO

บทคัดย่อ. การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการรักษาทันเวลาของผู้ป่วย. โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลหัวหิน …. => อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรร – ThaiJO

หลอดเลือดสมองต่อไป การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา. ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมเพื่อลด. ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของผู้มีภาวะเสี่ยง …. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง”

วิจัย การดูแลผู้ป่วย stroke ระยะฟื้นฟู วิจัย stroke fast track ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง วิจัย งานวิจัย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง วิจัย วิจัยโรคหลอดเลือดสมอง วิจัย งานวิจัย โรคหลอดเลือดสมอง วิจัย โรค หลอดเลือดสมอง วิจัย วิจัย วิจัย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง วิจัย โรคหลอดเลือดสมอง วิจัย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง อยู่ในหัวข้อ Life (ไทย) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด – ThaiJO

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนของโรงพยาบาล … งานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการ. => อ่านเพิ่มเติม

นิพนธ์ต้นฉบับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด …

คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเบาหวาน. Page 2. [91]. KKU Journal for Public Health Research. วารสารวิจัย …. => อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือด – ThaiJO

โดย K Ruangchaithaweesuk — โดย K Ruangchaithaweesukการออกกำาลังกาย มีงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่. เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย. เฉพาะในวัยผู้สูงอายุ1 การลดน้ำาหนักในผู้ที่มีดัชนี. => อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โดย ณี ร นุช วง ค์ เจริญ · 2020 — โดย ณี ร นุช วง ค์ เจริญ · 2020พิสิษฐ์ สมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง. คำสำคัญ: การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, โรคหลอดเลือดสมอง. บทคัดย่อ. การวิจัยครั้ง … => อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยท านายระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน

โดย PKPKN Namdej — โดย PKPKN Namdejบทคัดย่อ. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงท านายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน. ของโรคหลอดเลือดสมอง และหาปัจจัยท านาย … => อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง

นิพนธ์ต้นฉบับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด …

คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเบาหวาน. Page 2. [91]. KKU Journal for Public Health Research. วารสารวิจัย … => อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือด – ThaiJO

โดย K Ruangchaithaweesuk — โดย K Ruangchaithaweesukการออกกำาลังกาย มีงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่. เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย. เฉพาะในวัยผู้สูงอายุ1 การลดน้ำาหนักในผู้ที่มีดัชนี. => อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โดย ณี ร นุช วง ค์ เจริญ · 2020 — โดย ณี ร นุช วง ค์ เจริญ · 2020พิสิษฐ์ สมงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง. คำสำคัญ: การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน, โรคหลอดเลือดสมอง. บทคัดย่อ. การวิจัยครั้ง … => อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยท านายระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน

โดย PKPKN Namdej — โดย PKPKN Namdejบทคัดย่อ. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงท านายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน. ของโรคหลอดเลือดสมอง และหาปัจจัยท านาย … => อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ ( – ThaiJO

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยโรค. หลอดเลือดสมองผ่านระบบมือถืออัจฉริยะ (Stroke Man) สร้าง. ขึ้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย … => อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย …

โดย S CHAREONSIN — โดย S CHAREONSINผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับมาก (x̅= … เอกสารงานวิจัยสามารถแบ่งชนิดของโรคความดันโลหิตสูงออกเป็น 2 ชนิด คือ. => อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

024. 1..5..พ.ศ. 2563. 15.15 u. Page 3. กิตติกรรมประกาศ. งานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. โรงพยาบาล … => อ่านเพิ่มเติม

บทความวิจัย – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยแบบประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ .98 … ขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษา (effect size) จากงาน. วิจัยของ Binthaisong, et al.13 ซึ่งพบว่าการรับ … => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมป้องกัน – บทความวิจัย คืออะไร – คู่มือเกม – การเล่นเกม – เล่นเลย

 • คำจำกัดความ: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง? => ดูเลย
 • ทำไม: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง? => ดูเลย
 • ฉันจะ: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • วิธี งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ชอบ? => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ทำอย่างไร => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง ดีกว่า => ดูเลย
 • งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • ค้นหา: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • โปรไฟล์: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • แผน:งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • รหัส: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย
 • เล่นเกมเลย – วิธีเล่น – คู่มือเกม: งาน วิจัย โรค หลอดเลือด สมอง => ดูเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *